HEADER_TITLE

  WALIMEX » Katalog » Všeobecné obchodní podmínky Můj účet  |  Obsah košíku  |  Pokladna   
Foto video Nákupní košík více | Foto videoFoto video
Foto video
..prázdný
Foto video
Foto video Hledat Foto video
Foto video
 
Foto video
Foto video Katalog Foto video
Foto video
Foto video
Foto video Výrobce Foto video
Foto video
Aputure
Aurora
Clik Elite
Gossen
mantona
MicroSync
Savage
Tronix
Visico
walimex
walimex pro
Foto video
Foto video Nejprodávanější Foto video
Foto video
01.BÍLÉ papírové pozadí 2,72x11m SUPER WHITE 50001
02.ČERNÉ fotopozadí 2,72x11m SUPER BLACK 50020
03.Držák pozadí pro tři role - set 15079
04.SUPER WHITE 1,36x11m 60101
05.HROMOVĚ ŠEDÁ-role 2,72x11m THUNDER GRAY 50027
06.Studioklip (svorka) 13472
07.Teleskopický systém na pozadí 120-307cm, 15227
08.TETENAL SAVAGE vzorník pozadí 13835
09.WT-806, 12138
10.KAŠTANOVÉ papírové foto pozadí - role 2,72x11m CHESTNUT 50016
Foto video
Foto video Slevy více | Foto videoFoto video
Foto video
Klíčovací software Green Screen Photo Creator Kit 20235 | Foto video
Klíčovací software Green Screen Photo Creator Kit 20235
4.800 Kč
2.390 Kč
Foto video
Foto video Novinky více | Foto videoFoto video
Foto video
PLUM 1,36x11m 60091 | Foto video
PLUM 1,36x11m 60091
890 Kč
Foto video
Foto video WALIMEX CZ Foto video
Foto video

Provozovna

Fara Zámrsk 71
565 43 Zámrsk

Předváděcí ateliér, sklad a korespondenční adresa pro veškerou korespondenci

TEL: 00420 732 22 66 44
E-mail:info@walimex.cz

Linealis s.r.o.
Štrossova 346, 530 03 Pardubice 3
IČ: 27548457 DIČ: CZ27548457
číslo účtu:
2900114643/2010 pro platby z ČR (Kč)
2100114645/8330 pro platby ze Slovenska (EUR)

 

Předváděcí centrum
Štrossova 346
530 03 Pardubice 3

 

Záruční a pozáruční servis
Elektroservis Choceň, Miloš Příhoda
Pardubická 2, 565 01 Choceň
Tel.: 465 471 469, 739 046 852
email: elektroservischocen@seznam.cz
Foto video
Foto video Informace Foto video
Foto video
Platba a dodání
Obchodní podmínky
Napište nám
Foto video
Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky | Foto video
Foto video

Obchodní a dodací podmínky

(Platnost od 01.04.2016) 

Základní ustanovení

1.         Tento elektronický obchod provozuje firma

Linealis s. r. o.
Štrossova 346
530 03 Pardubice 3
IČ:   275 48 457 DIČ: CZ27548457
Jsme plátci DPH.

Společnost byla zapsána dne 2. 10. 2008 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25471

Kontaktní osoba: Jan Pendrák tel. 732 226 644 info@walimex.cz

2.        Tyto podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a jsou při prodeji zboží závazné. Uzavřením kupní smlouvy, resp. závaznou objednávkou, se rozumí okamžik odeslání objednávky.

3.       Prodávající přijetí objednávky potvrdí, a to nejpozději do 7 dnů po jejím obdržení, a je povinen objednané zboží kupujícímu dodat, jedinou výjimkou je vyprodání zásob. Odchylky (dodatky), které byly zaslány s objednávkou, např. objednání produktu v barvě, která není v nabídce, má prodávající právo odmítnout.

Cenové a platební podmínky

1.        Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč a jsou uvedeny s DPH, v jeho platné výši, a nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu. Tyto náklady se k ceníkovým cenám přičítají.

2.        Pro jednotlivé obchodní případy jsou závazné vždy ceny platné v okamžik uzavření       kupní smlouvy/závazné objednávky. Prodávajícímu zůstává vyhrazena oprava      případných evidentních chyb.

3.        Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího. Každá objednávka musí obsahovat následující náležitosti:
-          identifikaci kupujícího, včetně bankovního spojení
-          identifikační číslo zboží, název, požadovaný počet
-          způsob platby a místo plnění
-          cenu
Každá přijatá a prodávajícím potvrzená objednávka je pro obě strany závazná.

4.        Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v plné výši objednaného zboží dle platného ceníku, ve sjednaném termínu.

5.        Způsob platby: -          platba před dodáním bankovním převodem na účet prodávajícího
-          platba dobírkou v případě, že zboží je zasláno kupujícímu prostřednictvím České         pošty nebo jiné kurýrní služby (cena objednaného zboží se v tomto případě navyšuje o poštovné nebo náklady na dopravu zboží kurýrní službou do místa určení) nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího a to před nebo nejpozději při přejímce zboží, tj. na adrese Zámrsk 71, 565 43 Zámrsk
nebo
-          na základě vystavené faktury v případě předchozí individuální dohody. 

Dodací a expediční podmínky

1.        Způsob doručení:
-          balíkem prostřednictvím České pošty nebo jiné kurýrní služby,
-          osobní odběr v provozovně prodávajícího. Termín osobního odběru je nutné s prodávajícím předem dohodnout, aby objednané zboží bylo pro kupujícího v dohodnutý termín připraveno.

2.        Dodací termín:
-          nejpozději do 20 pracovních dnů od objednání/uzavření kupní smlouvy.
V případě, že se dodací termín z objektivních důvodů protáhne, zavazuje se prodávající o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a to buď telefonicky nebo elektronickou poštou. 

Vlastnické právo

1.        Bude-li ve výjimečných případech sjednána úhrada kupní ceny na základě faktury       po přejímce zboží, přechází v takovém případě vlastnické právo k předmětu prodeje na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny. Kupující není do té doby oprávněn se zbožím jakkoliv nakládat. Odpovědnost za škody však přechází na kupujícího ihned při převzetí zboží.

Informace o zboží

1.        Veškeré přiložené informace jsou převzaté od našich dodavatelů. Jsou-li v informacích přiložených ke zboží vyobrazení, jedná se o ilustrační vyobrazení, která nemusí nutně odpovídat konkrétnímu prodanému zboží. 

Záruka a reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby, která je dle § 1919 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvedena v podkladech u zboží k němu přiložených a vyplývá ze záruční lhůty poskytované výrobcem. Záruční doba v rámci smluv uzavíraných mezi podnikateli činí 6 měsíců od data prodeje.

1.        Zákazník má při vadách na dodaném zboží, které jsou podstatným porušením smlouvy, právo na opravu dodaného zboží anebo jeho výměnu, pakliže odstranění reklamované závady opravou není možné nebo lze sjednat slevu z kupní ceny. Nevyřídí-li prodávající reklamaci opravou, výměnou nebo slevou ani na základě druhé písemné žádosti kupujícího, vzniká kupujícímu nárok na odstoupení od smlouvy.
V případě vad, které jsou nepodstatným porušením smlouvy, může zákazník žádat odstranění vady či slevu, ne výměnu nebo odstoupení.

2.        Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

3.        K reklamaci je nutné předložit doklady o prodeji zboží, které  vystavil prodávající kupujícímu, reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v balení vhodném pro přepravu reklamovaného zboží i po jeho následné opravě zpět ke kupujícímu. Pokud tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

4.        Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.

5.        Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozováním, nepostupováním dle návodu, a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

6.        V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, ne jeho vylepšení proti původnímu stavu.

7.         U zlevněného nebo použitého zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, nebo které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.

8.        Každá zpětná zásilka defektního zboží vyžaduje předchozí schválení prodejce, který posoudí, zda není možné minimalizovat náklady na odstranění vady např. tím, že by poskytl kupujícímu náhradní díl, který je snadno vestavitelný do reklamovaného zboží.

9. Poštovné při zaslání vadného zboží na opravu nebo výměnu hradí kupující. Kupující se pro zaslání vadného zboží řídí pokyny prodávajícího, které mu prodávající poskytne v písemné formě obratem po uplatnění reklamace. Pokyny definují zasílací adresu (pozor! – odlišná od sídla firmy) a průvodní reklamační list (vyplní prodejce), který kupující ke zpětné zásilce přiloží.

10.        Prodejce je oprávněn nevyhovět reklamaci kupujícího a nevrátit kupní cenu,      jestliže: 
-          zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů, viz „Záruka a reklamační řád, především b. 3.“
-          při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním,
-          záruční lhůta pro uplatnění reklamace již uplynula,
-          závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu, a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.

11.     V případě, že bude prodejce oprávněn nevyhovět reklamaci dle předchozího bodu (10), bude zboží kupujícímu vráceno zpět v defektním stavu.

12.     Kupující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky.

13.     Odpovědnost za vady zboží na straně prodávajícího zanikla, nebyla-li případná reklamace uplatněna v záruční době. 

Poškození zboží během přepravy ke kupujícímu 

1.        Poškození zboží způsobené při přepravě kurýrní službou, dopravcem či Českou poštou může prodávající uznat pouze v případě, že kupující ohlásil zjištěné poškození prodávajícímu nejpozději do 48 hodin po obdržení zboží, a to písemně (i elektronickou poštou). Kupující je v takovém případě povinen písemně oznámit poškození viditelná na doručené zásilce zvenčí před jejím otevřením, jakož i poškození zjištěná po otevření zásilky.

2.        Kupující je zároveň povinen zjištěnou škodu na zboží bez zbytečného odkladu oznámit subjektu, který předmětnou zásilku doručil, a tuto skutečnost neprodleně dokladovat prodávajícímu.

3.        Neoznámení škod vzniklých při doručení zásilky ve lhůtě 48 hodin po obdržení zboží a to písemnou formou, je porušením povinností ze strany kupujícího a může vést ke ztrátě nároku na náhradu škody.

4.        Prodávající bude uplatňovat na viníkovi náhradu škody, přičemž není až do doby jednoznačného ohledání  a uzavření ohledacího řízení o škodě povinen dodat kupujícímu ani náhradní zboží ani vrátit kupní cenu. 

Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky

1.        Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky ze strany kupujícího je možné za podmínek stanovených zákonem , a to do 14 dnů od převzetí zboží.

2.        V takovém případě je kupující povinen dodržet následující postup:
-          kontaktovat kupujícího písemnou žádostí o odstoupení od smlouvy, ve které musí být
-          uvedeno číslo a datum objednávky/kupní smlouvy, datum nákupu,číslo faktury a číslo účtu kupujícího či adresa pro vrácení kupní ceny
-          zaslat zboží zpět prodávajícímu, a to za             následujících  podmínek:
-          zboží musí být nepoškozené a schopné dalšího prodeje,
-          zboží nesmí být použité,
-          zboží musí být nepoškozené,
-          zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
-          společně se zbožím musí být zpět zaslán doklad o koupi
-          ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o uhrazení dobírkové nebo kurýrní služby, zboží nelze zaslat prodávajícímu zpět na dobírku. V takovém případě je prodávající oprávněn zboží nepřevzít a zaslat na náklady kupujícího okamžitě zpět.
-          zaslání zboží musí být doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě od kupujícího zpět k prodávajícímu 
- v případě odstoupení zašle kupující zboží výhradně na adresu provozovny (skladu), tj. Zámrsk č.p. 71, 565 43. 

3.        Ve výše uvedeném případě se kupujícímu vrací kupní cena za zboží, nikoliv poštovné nebo náklady na zaslání zboží kurýrní službou. Dále může být cena snížena o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.
Cena bude kupujícímu vrácena zpět nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží, a to pouze při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží. Vrácení kupní ceny se uskuteční buď převodem na účet kupujícího nebo zasláním poštovní složenkou na jeho adresu. Za tímto účelem se kupující zavazuje včas sdělit prodávajícímu údaje potřebné pro vrácení kupní ceny.

4.        V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek je prodávající oprávněn       odstoupení od smlouvy kupujícím neakceptovat a zboží nepřevzít nebo na náklady kupujícího      odeslat zpět.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení sporů je v kompetenci České obchodní inspekce (ČOI), na níž se může kupující/spotřebitel v případě sporu s návrhem na jeho mimosoudní řešení obrátit. Návrh musí obsahovat identifikační údaje stran sporu, úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, označení, čeho se navrhovatel domáhá, datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího, poprvé, prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález, nebyla uzavřena dohoda stran a žádné takové řízení ani nebylo zahájeno.

Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním jeho osobních údajů v databázi prodávajícího po splnění smlouvy až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití a dodavatel tyto nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

3. Jednotlivé smlouvy jsou po splnění archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

V Pardubicích, 1.4.2016   

  
Foto video
Foto video Pokračovat | Foto video Foto video

 

 

 

Copyright © 2005-2021-2021 WALIMEX - blesky, fotosvětla, fotografická pozadí | SEO fxMEDIA